ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За целите на своята дейност търговско дружество „Архистик“ ООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност е приложима за Вас, ако сте клиент или потенциален клиент на предоставяните от „Архистик“ ООД услуги, служител или кандидат за работа, и има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Дружество „Архистик“ ООД обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по – специално:

 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Законови задължения, приложими спрямо дружеството;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • В някои случаи „Архистик“ ООД обработва лични данни само след предварителното съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

 ЦЕЛИ

„Архистик“ ООД събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. 

„Архистик“ ООД се стреми да не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин, освен в предвиденитe в закона хипотези. Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които „Архистик“ ООД са определили, както и в съответствие с инструкциите на дружеството.

ПРИНЦИПИ

„Архистик“ ООД спазва законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:

 1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 4. да бъдат в точен и актуален вид;
 5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 6. да бъдат надлежно защитени.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБРАБОТВА?

 • Идентификационни данни по документ за самоличност/ друг идентификатор;
 • Данни за образование, професионална квалификация и трудова дейност;
 • Данни, свързани с присъди и нарушения;
 • Финансова информация, включително банкови сметки;
 • Данни, които се предоставят при сключването на договор;
 • Данни за поръчките, тяхното изпълнение, задълженията по договор;
 • Данни за комуникация с клиенти – имейл, телефон, адрес за кореспонденция;
 • Други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Администратор на личните данни е търговско дружество „Архистик“ ООД, ЕИК 200653003, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ул.“Доспат“, 20, ет. 6, ателие 3, ел. поща: office@archistik.com и тел. за връзка: +359 2 953 24 77, +359 887 172 477.

 КАК  СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Архистик“ ООД разбира под „съгласие“ само случаите, в които субектът на данните е бил информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие.

Съгласие, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

За специални категории данни „Архистик“ ООД ще поиска да получи изрично писмено съгласие на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Архистик“ ООД ще съхранява личните Ви данни само за периода, за който са  необходими, за да  бъдат изпълнени целите, за които същите са събрани, включително за да бъдат спазени изискванията на трудовото, осигурително и счетоводно законодателство.

 ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Като субект на данни, имате следните права по отношение на обработването на данни:

 • Да отправите искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поискате копие от Вашите лични данни от администратора;
 • Да искате от администратора коригиране на лични данни , когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изискате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Да искате от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 • Да направите възражение срещу обработване на Ваши лични данни;
 • Да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърнете с жалба до надзорен орган ако смятате, че някоя от разпоредбите на Регламента е нарушена;
 • Да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттеглите съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не сте обект на автоматизирано взети решения, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, което се случва без Ваше съгласие;

 ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ

„Архистик“ ООД държи да поддържа Вашата лична информация в точен и актуален вид, поради което следва да  бъде уведомявано при всяка промяна във Вашите лични данни.

 ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел да прилага най-актуални мерки за защита, както и с цел спазване на действащото законодателство, „Архистик“ ООД актуализира редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които са направени, са съществени, същите следва да бъдат публикувани в адресирано до Вас съобщение чрез посочения адрес за кореспонденция или по друг подходящ начин.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие чрез предоставените на страницата на дружеството опции за кореспонденция.

След получаване на Вашето искане, „Архистик“ ООД  ще преустанови обработката на данните за целта, за която Вие първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго законово основание, което се явява пречка за уважаване на Вашето оттегляне, като задължание за „Архистик“ ООД  е Вашето  своевременно усведомяване.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

„Архистик“ ООД  се отнася отговорно към сигурността на предоставените от Вас данни като  прилага подходящото и нужно ниво на защита , за да пази данните, които събира, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни.

Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „Архистик“ ООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения.

Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с вътрешнтие процедури за съхраняване и унищожаване на данните.

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.